10% off in bookstores or 2% off at www.martinus.sk

Martinus

10% off in bookstores or 2% off at www.martinus.sk

10% zľava v kníhkupectvách alebo 2% zľava na www.martinus.sk

Take advantage of a 10% off in Martinus stores or a 2% off at www.martinus.sk. The discount applies to printed books and audiobooks in stores. In the e-shop, the discount applies to printed books, audiobooks and e-books. The discount in stores does not apply to a small range of selected titles - these are mainly professional titles in the fields of law and medicine. Before purchasing such titles, inquire about the discount at the checkout.To apply a discount in Martinus stores, you must always show your valid card and only then will the discount be granted. In case of purchase through the e-shop, the 2% discount will be applied in addition to the current internet discount. The 2% discount applies to everything except selected titles - these are mainly professional titles in the fields of law, history and medicine or a few selected titles for which it is not possible to provide a discount (they make up approx. 10% of the entire portfolio). The discount is loaded and displayed automatically after the electronic check of the validity of the pass, the number of which you enter in the Basket in the Payment method - Use a gift voucher or discount section. In the e-shop, you must first log in with your name and password.

Využívaj zľavu 10% v kamenných prevádzkach Martinus alebo zľavu 2% na www.martinus.sk. Zľava sa v kamenných prevádzkach vzťahuje na tlačené knihy a audioknihy. V e-shope zľava platí na tlačené knihy, audioknihy aj e-knihy. Zľava v kamenných predajniach sa nevzťahuje na malý okruh vybraných titulov – jedná sa najmä o odborné tituly z oblasti práva a medicíny. Pred nákupom takýchto titulov sa ohľadne zľavy informuj pri pokladni. Pre uplatnenie zľavy v Martinus predajniach je potrebné sa vždy preukázať svojím platným preukazom a až následne bude zľava poskytnutá. V prípade nákupu cez e-shop sa zľava 2% uplatní dodatočne k aktuálnej internetovej zľave. Zľava 2% platí na všetko okrem vybraných titulov – jedná sa najmä o odborné tituly z oblasti práva, histórie a medicíny alebo pár vybraných titulov, na ktoré nie je možné zľavu poskytnúť (tvorí ich cca. 10% z celého portfólia). Zľava sa načíta a zobrazí automaticky po elektronickej kontrole platnosti preukazu, ktorého číslo zadáš v Košíku v časti Spôsob platby - Využiť darčekovú poukážku alebo zľavu. V e-shope je potrebné sa najskôr prihlásiť pod svojím menom a heslom.