Galerie hl. m. Prahy – Colloredo–Mansfeldský palác

Galerie hl. m. Prahy – Colloredo–Mansfeldský palác

Galerie hl. m. Prahy – Colloredo–Mansfeldský palác

"EYCA Student Entry Card Entrant Opened: Tue-Sun 10.00-18.00. The Colloredo-Mansfeld Palace is one of the best examples of Prague's palace architecture, rich in building developments, combining elements of the high baroque and later rococo and second-round modifications. The Baroque building located in one of Prague's most exposed parts near Charles Bridge was built on the foundations of a Romanesque and Gothic building and a Renaissance building. Among his owners we find a number of interesting personalities from Count Jáchym Ondrej Šlika, executed for participation in the Prague Estates Uprising, the Jesuit Order, the Saxon Elector, the Cruel Count Bred to Paul Jindrich the Prince of Mansfeld-Fondi. In 1736-1737, the prince left the original palace, designed by Giovanni Battista Alliprandi, to rebuild František Ignác Preé into a top Baroque style. The definitive neo-baroque face of the interior of the building was then impressed by the Auersperg family in the 1960s, which around 1900 rebuilt a large part of the palace into a luxury apartment house. The most beautiful and presumably best preserved palace space is the ballroom, whose final decoration was probably completed in 1736-1737. Authors of ceiling frescoes with the theme of the gathering of the Olympian gods are frescoes Pietro Scotti and quadraturist Giovanni Battista Zeist. The palace is associated with important noble families, but also with cultural and historical events, including the last session of the Royal Council of the "Winter King" Frederick Falcki after the Battle of White Mountain in 1620. After World War II, the palace was used by the Czechoslovak Academy of Sciences. At present, the building is managed by the Prague City Gallery, which is preparing for its dignified restoration and engages it in its activities. The sightseeing tour, which provides visitors with the piano nobile, introduces the visitor to the history and architectural qualities of the palace and offers a unique experience of space filled with traces of history and the complicated relationship of modern society to the historical heritage. Guided tour  The sightseeing tour was built on several basic principles, dominated by the effort to attract attention primarily to the art-historical and architectural qualities of the building. As a main instrument of mediating the significance and value of the palace, we have used the specific atmosphere of the palace, which is preserved in some parts in an authentic state and elsewhere is marked by a number of building modifications and traces of its use in the past. That is why we limited the interventions only to the security of the visitor, we accentuated the preserved original elements and equipment and focused on providing as much information about the object and its history as possible. The basis of the form of the tour route is the idea of

Pro držitele karty EYCA studentské vstupné.Otevřeno: út-ne 10.00–18.00. Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem snoubícím v sobě prvky vrcholného baroka a pozdějších rokokových a druhorokokových úprav. Barokní objekt nacházející se na jednom z nejexponovanějších míst staré Prahy u Karlova mostu byl postaven na základech románské a gotické zástavby a renesanční budovy. Mezi jeho majiteli najdeme řadu zajímavých osobností od hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika, popraveného za účast při pražském stavovském povstání, přes jezuitský řád, saského kurfiřta, krutého hraběte Bredu až k Pavlu Jindřichovi knížeti z Mansfeldu-Fondi. Kníže nechal v letech 1736–1737 původní palác, navržený zřejmě Giovannim Battistou Alliprandim, přestavět Františkem Ignácem Preé do vrcholně barokní podoby. Definitivní novorokokovou tvář interiérům stavby pak v šedesátých letech devatenáctého století vtiskla rodina Auerspergů, která pak kolem roku 1900 přestavěla velkou část paláce na luxusní činžovní dům. Nejkrásnějším a zřejmě nejlépe dochovaným prostorem paláce je taneční sál, jehož definitivní výzdoba byla patrně dokončena v letech 1736–1737. Autory nástropní fresky s námětem shromáždění olympských bohů jsou freskař Pietro Scotti a kvadraturista Giovanni Battista Zeist. Palác je spojen s významnými šlechtickými rody, ale také s kulturními a historickými událostmi, mezi jinými s posledním zasedáním královské rady „zimního krále“ Fridricha Falckého po bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Po druhé světové válce byl palác využíván Československou akademií věd. V současnosti objekt spravuje Galerie hlavního města Prahy, která chystá jeho důstojnou obnovu a zapojí ho do svých aktivit. Prohlídková trasa, která zpřístupňuje návštěvníkům reprezentační prostory piana nobile, seznamuje návštěvníka s historií a architektonickými kvalitami paláce a nabízí jedinečný zážitek z prostor naplněných stopami minulosti a komplikovaného vztahu moderní společnosti k historickému dědictví. Prohlídková trasa Prohlídková trasa byla vybudována na několika základních principech, jimž dominuje snaha přitáhnout pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Jako hlavní nástroj zprostředkování významu a hodnoty paláce jsme proto využili specifickou atmosféru paláce, který je v některých částech dochován v autentickém stavu a jinde je poznamenán celou řadou stavebních úprav i stop jeho užívání v minulosti. Proto jsme omezili zásahy pouze na bezpečnost návštěvníka, akcentovali jsme zejména dochované původní prvky a vybavení a soustředili se na podání co největšího množství informací o objektu a jeho historii. Základem podoby prohlídkové trasy je idea jakéhosi „kontrolního dne“, návštěvy objektu za účelem poznání jeho podoby v mezistavu, v čase jeho proměny. Návštěvník se tedy v patnácti zastaveních seznámí s nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně-historických a restaurátorských průzkumů, ale také s jeho vlastnickou historií a společenským a kulturním životem paláce v minulosti a se záměry Galerie hlavního města Prahy. Základním cílem vybudování prohlídkové trasy a zpřístupnění Colloredo-Mansfeldského paláce veřejnosti před plánovanou rekonstrukcí je zejména snaha jednoznačně deklarovat, že Galerie hlavního města Prahy je správcem objektu a počítá s jeho využitím pro své kulturní a výstavní aktivity. Nejbližším úkolem je také uvést objekt do povědomí širší veřejnosti, získat podporu pro budoucí rekonstrukci objektu a jeho dlouhodobé užívání pro kulturní účely. V praktické rovině to rovněž znamená ověřit provozní možnosti objektu a získat základní informace o chování a potřebách jeho návštěvníků, ale také podniknout první kroky k identifikaci a budování specifických cílových skupin