Muzeum Moravské Budějovice

Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum Moravské Budějovice

Muzeum Moravské Budějovice

The Moravian Budejovice Branch of the Museum of the Highlands of Třebíč, a contributory organization, offers visitors two new permanent exhibitions in the town chateau and in the premises of the nearby Meat Shops. The museum also offers the opportunity to visit a seasonal exhibition and for the professional public to use the library focused on crafts and the local region. EYCA card holders get reduced admission to the museum's exhibitions.

Muzeum Moravské Budějovice pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace nabízí návštěvníkům dvě nové stálé expozice v městském zámku a v prostorách nedalekých Masných krámů. Muzeum také nabízí možnost navštívit sezónní výstavu a pro odbornou veřejnost využít knihovnu zaměřenou na řemesla a zdejší region. Držitelé karty EYCA získají snížené vstupné na expozice muzea: Expozice Řemesla a živnosti jihozápadní Moravy, Expozice Příběh města a zámku.